Algemene voorwaarden

1. Aanmelding

U dient zich aan te melden met een bij ons verkrijgbaar aanmeldingsformulier en de algemene voorwaarden dat (voor jongeren onder de 18 jaar) mede moet worden ondertekend (door een ouder of verzorger).

Na invulling en ondertekening wordt voor onbepaalde tijd een overeenkomst aangegaan tot lesgeven/nemen tussen enerzijds de Ambachtse Muziekschool en anderzijds de leerling

 

2. Lesgeld en betaling daarvan.

Het lesgeld kan worden voldaan d.m.v. een aan ons verstrekte machtiging tot automatische incasso. 

Derhalve zullen door de Ambachtse Muziekschool geen nota's of acceptgiro's worden verzonden.

Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als ten eerste de docent in gebreke blijft de lessen te verzorgen en ten tweede de AMS zoals aangegeven onder 4 (punt 4) voor een aaneengesloten periode van meer dan 3 lessen, niet aan het onder 4 (punt 4) gestelde kan voldoen.

Het lesgeld is verschuldigd van 1 september tot en met 30 juni. Voor de maanden juli en augustus bent u geen lesgeld verschuldigd. De lesgelden zijn wel tijdens de overige schoolvakanties verschuldigd.

De opzegtermijn zal met aanvang van de eerste les vooruit worden geïncasseerd.

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de leerling heeft de school het recht om de vordering uit handen te geven.

 

3. Einde lesovereenkomst.

De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk,met een opzegtermijn van een maand (voorafgaande), per maand worden beëindigd .

Note: In de maanden juni, juli en augustus kan er niet opgezegd worden.

Een evt. opzegformulier is verkrijgbaar bij de administratie.

 

4. Lestijden.

  1. De lestijden en de lesvorm worden in onderling overleg vastgesteld en blijven voor zover mogelijk gedurende het gehele cursusjaar ongewijzigd. Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 30 juni.

  2. Tijdens het cursusjaar kunnen de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen.

  3. Als door verzuim van de leerling een lesuur geen doorgang kan vinden,bestaat er geen recht op inhalen of lesgeldrestitutie.

  4. Als de les geen doorgang kan vinden vanwege de docent,zal de AMS proberen te zorgen voor een andere docent of zal de les zo mogelijk op een ander af te spreken tijdstip kunnen laten inhalen.

5. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en het voeren van de ledenadministratie. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard door de AMS.

6. Aansprakelijkheid

De AMS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door cursisten gemaakte kosten ontstaan voor,tijdens of na de lessen, door letsel,ongeval,diefstal of vernieling van hun of andermans goederen,anders dan door de rechter bepaald.